Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


Svenska Isseglarförbundet Stadgar 1906 - 2006      

 

Antagna av förbundsmötet 2006-10-21 (ladda ned pdf)

 

INNEHÅLL

Idrottsrörelsens verksamhetsidé .......................................................................................5

1 Kap Allmänna bestämmelser

1 § Ändamål......................................................................................................................6

2 § Organisation................................................................................................................6

3 § Tillhörighet..................................................................................................................6

4 § Beslutande organ.........................................................................................................6

5 § Valbarhet, sammansättning av styrelser m.m..............................................................6

6 § Utseende av hedersordförande och hedersledamot samt adjungering av ledamöter...7

7 § Firmateckning.............................................................................................................7

8 § Verksamhets- och räkenskapsår samt arbetsår............................................................7

9 § Stadgetolkning............................................................................................................7

10 § Stadgeändring...........................................................................................................7

11 § Skiljeklausul.............................................................................................................7

12 § Upplösning av förbundet..........................................................................................8

13 § Beslut och omröstning..............................................................................................8

2 Kap Förbundsmöte

1 § Tidpunkt och kallelse..................................................................................................8

2 § Förslag till ärenden att behandlas av förbundsmötet..................................................8

3 § Sammansättning och beslutförhet...............................................................................9

4 § Rösträtt........................................................................................................................9

5 § Ärenden vid förbundsmötet........................................................................................9

6 § Valbarhet....................................................................................................................10

7 § Extra förbundsmöte...................................................................................................10

8 § kraftträdande.............................................................................................................11

3 Kap Valberedningen

1 § Sammansättning m.m................................................................................................11

2 § Åligganden................................................................................................................11

3 § Förslagsrätt till valberedningen samt nominering vid förbundsmötet......................11

 

4 Kap Revisorer 1 § Revisorer och revision....................................................................12

5 Kap Förbundsstyrelsen 1 § Sammansättning................................................................12

2 § Förbundsstyrelsens åligganden..................................................................................12

3 § Kallelse beslutförhet och omröstning........................................................................14

4 § Prövningsrätt..............................................................................................................14

5 § Överlåtelse av beslutanderätten..................................................................................14

6 Kap Klassförbund 1 § Uppgifter för klassförbund .......................................................14

2 § Anslutning innebörd, tillhörighet...............................................................................15

3 § Närvaro- och yttranderätt vid årsmöte.......................................................................15

4 § Anslutnings upphävande............................................................................................15

7 Kap Föreningar 1 § Medlemskap i förbundet...............................................................16

2 § Utträde samt uteslutning av förening ........................................................................16

3 § Åligganden.................................................................................................................17

4 § Föreningsmedlems deltagande i den idrottsliga verksamheten..................................17

8 Kap Tävlingar m.m. 1 § Tävlingsregler.........................................................................18

2 § Mästerskapstävlingar..................................................................................................18

 

Idrottsrörelsens verksamhetsidé

* (1 kap RFs stadgar) Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera. Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning. Vi organiserar vår idrott i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet. Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar 13-20 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 20 år. I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge barnen möjlighet till allsidig idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor. I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad idrott. I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I breddidrotten är trivsel och välbefinnande normgivande, även om prestation och tävlingsresultat ofta tjänar som sporre. Vi utformar vår idrott så att

• den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll

• alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska eller psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet

• den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar

• de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet

• den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap. * Idrottsrörelsens verksamhetsidé är antagen av 1995 års Riksidrottsmöte (RF-stämma) och reviderad av RF-stämman i Västerås 2005. Hela Idrotten vill finns tillgänglig på www.rf.se

 

1 Kap Allmänna bestämmelser

1 § Ändamål

Svenska Isseglarförbundet – i dessa stadgar kallat förbundet – har till uppgift att främja och administrera isseglingsidrotten (isjaktsegling och skridskosegling) i Sverige, på sådant sätt att den står i överensstämmelse med idrottsrörelsens verksamhetsidé enligt 1 kap Sveriges Riksidrottsförbunds (RF) stadgar samt att företräda denna internationellt.

Förbundet skall aktivt verka för

• att isseglingsidrotten utformas och organiseras så att den i någon form blir tillgänglig för alla;

• att isseglingsidrotten organiseras enligt demokratiska principer och att individuellt inflytande och ansvarstagande skall eftersträvas i gemensamma angelägenheter; och

• att isseglingsidrotten som internationellt kontaktmedel skall respektera alla människors lika värde.

Förbundet och dess föreningar skall aktivt verka för en dopingfri idrott.

2 § Organisation

Förbundet består av de föreningar som enligt 7 kap. 1 § fått medlemskap i förbundet och av de klassförbund som enligt 6 kap. 1 § i behörig ordning blivit anslutna till förbundet.

3 § Tillhörighet

Förbundet är medlem i Sveriges Riksidrottsförbund (RF) och skall i til?lämpliga delar följa dess stadgar och övriga bestämmelser.

4 § Beslutande organ

Förbundets beslutande organ är förbundsmötet, extra förbundsmöte och förbundsstyrelsen.

5 § Valbarhet, sammansättning av styrelser m.m.

För samtliga val som företas av årsmöten inom förbundets organisation krävs att den nominerade är medlem i förening ansluten till förbundet.

Arbetstagare hos förbundet får inte väljas till ledamot av förbundsstyrelsen. Arbetstagare hos förening får inte väljas till ledamot av föreningens styrelse eller till revisor i föreningen.

Förbundet och dess föreningar skall verka för att styrelse, valberedning, kommittéer, och andra organ får sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män nås och att ungdomar ingår.

Jämställdhet skall också eftersträvas i delegationer för sådan organisation där fler än en person skall ingå.

6 § Utseende av hedersordförande och hedersledamot samt adjungering av ledamöter

Förbundsmötet får på styrelsens enhälliga förslag utse enskild person, som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt har gagnat förbundets verksamhet, till hedersordförande eller hedersledamot. Hedersordförande och hedersledamot kan genom beslut av respektive styrelse adjungeras till styrelsen.

Förbundsstyrelsen får utse enskild person till adjungerad ledamot i styrelsen.

Adjungerad ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.

7 § Firmateckning

Förbundets firma tecknas av förbundsstyrelsen eller, om förbundsstyrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

8 § Verksamhets- och räkenskapsår samt arbetsår

Förbundets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 juli – 30 juni.

Förbundsstyrelsens arbetsår omfattar tiden från förbundsmötet t.o.m. nästpåföljande ordinarie förbundsmöte.

9 § Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande förbundsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av förbundsstyrelsen.

10 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av förbundsmöte eller extra förbundsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

11 § Skiljeklausul

Talan i tvist där parterna är enskild medlem, förening, eller förbundet får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i dessa stadgar eller RF:s stadgar, avgöras av Idrottens skiljenämnd enligt 2 kap. 8 § RF:s stadgar.

 

12 § Upplösning av förbundet

För upplösning av förbundet krävs beslut härom med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra följande förbundsmöten, hållna med minst ett års mellanrum.

13 § Beslut och omröstning

Om inte annat följer av dessa stadgar avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet, som kan vara absolut eller relativ. För beslut i sakfrågor erfordras absolut majoritet, varmed menas mer än hälften av antalet avgivna röster. Val avgörs genom relativ majoritet, varmed menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

Omröstning skall ske öppet, dock skall val ske slutet om röstberättigat ombud så begär.

Vid omröstning, som inte avser val, skall vid lika röstetal gälla det förslag som biträds av ordföranden om denne är röstberättigad. Är han inte röstberättigad, avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

 

2 Kap Förbundsmöte

1 § Tidpunkt och kallelse

Förbundsmötet, som är förbundets högsta beslutande organ, skall hållas årligen senas den 15 november på tid och plats som bestäms av förbundsstyrelsen. Förbundsmöte får inte hållas vid tidpunkt då RF-stämma pågår.

Kallelse till förbundsmötet skall utfärdas av förbundsstyrelsen senast fyra veckor före mötet genom brev till föreningarna och klassförbunden.

Förslag till föredragningslista för mötet, årsredovisning för det gångna verksamhetsåret, verksamhetsplan med ekonomisk plan (inkomst- och utgiftsstat) samt förbundsstyrelsens förslag (propositioner) och inkomna motioner till förbundsmötet -vilka skall vara åtföljda av styrelsens yttrande - skall senast två veckor före mötet sändas till föreningarna.

2 § Förslag till ärenden att behandlas av förbundsmötet

Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsmötet skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 1 september det år förbundsmöte hålls.

Rätt att avge förslag tillkommer medlemsförening och klassförbund.

Förslag skall föreläggas förbundsmötet med förbundsstyrelsens utlåtande.

3 § Sammansättning och beslutförhet

Förbundsmöte består av ombud för medlemsföreningarna och klassförbunden.

Ombud får företräda, förutom sin egen förening, högst två andra föreningar/klassförbund.

Förbundsmötet är beslutfört med det antal ombud, som efter kallelse i vederbörlig ordning deltar i mötets beslut.

Ledamot av förbundsstyrelsen får inte vara ombud.

4 § Rösträtt

Vid förbundsmötet har varje röstberättigad förening och klassförbund en röst.

För förenings/klassförbunds rösträtt gäller att förening/klassförbund årligen senast den 30 juni har fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter mot förbundet enligt 7 kap 3 §.

5 § Ärenden vid förbundsmötet

Förbundsmötets förhandlingar öppnas av förbundsordföranden eller vid förhinder för denne av vice ordföranden.

Vid förbundsmötet skall följande ärenden förekomma:

1. fastställande av röstlängd för förbundsmötet på grundval av den utav förbundsstyrelsen upprättade röstlängden (upprop och fullmaktsgranskning görs vid inregistrering),

2. fastställande av föredragningslista för mötet,

3. fråga om mötets behöriga utlysande,

4. val av mötesordförande,

5. val av protokollsekreterare för mötet,

6. val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll, samt erforderligt antal rösträknare,

7. behandling av verksamhetsberättelse och årsredovisning:

a) förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret,b) förbundsstyrelsens årsredovisning för det gångna verksamhetsåret,c) revisorernas berättelser för samma tid,

8. fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning,

9. behandling av förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsplan med ekonomisk plan för kommande verksamhetsperiod samt fastställande av föreningarnas medlemsavgift till förbundet och andra avgifter.

10. behandling av styrelsens förslag och av motioner som getts in i den ordning som sägs i 2 kap. 2 §,

11. fastställande av förbundets officiella kungörelseorgan,

12. val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år,

13. val av två till tre övriga ledamöter för en tid av två år,

14. val av en revisor med personlig ersättare för en tid av ett år,

15. val av ordförande och två övriga ledamöter i valberedningen för en tid av ett år,

16. beslut om val av ombud och erforderliga ersättare till Riksidrottsmötet (RF- respektive SISU-stämmorna).

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

6 § Valbarhet

Valbar är varje i Sverige permanent bosatt person som är medlem i en till förbundet ansluten förening/klassförbund.

Minst en av de av förbundsmötet valda revisorerna, och dennes personliga ersättare, skall vara auktoriserad eller godkänd revisor. Ledamot av förbundsstyrelsen är inte valbar som revisor eller revisorsuppleant.

Arbetstagare hos förbundet får inte väljas till ledamot av förbundsstyrelsen eller valberedningen. Arbetstagare inom RFs organisationer får inte vara revisor eller revisorssuppleant.

7 § Extra förbundsmöte

Förbundsstyrelsen kan kalla medlemmarna till extra förbundsmöte.

Förbundsstyrelsen är skyldig att kalla till extra förbundsmöte när en revisor eller minst en tiondel av förbundets röstberättigade medlemsföreningar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När förbundsstyrelsen mottagit en begäran om extra förbundsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra förbundsmöte skall tillställas röstberättigade organisationer senast sju dagar före mötet.

Underlåter förbundsstyrelsen att utfärda föreskriven kallelse får de som gjort framställningen utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.

Vid extra förbundsmöte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras.

Extra förbundsmöte får inte äga rum under tid då RF-stämma pågår.

8 § kraftträdande

Beslut fattade av förbundsmöte gäller från mötets avslutande om inte annat bestäms.

 

3 Kap Valberedningen

1 § Sammansättning m.m.

Valberedningen, som skall vara sammansatt av båda könen, utgörs av ordföranden och två övriga ledamöter valda av förbundsmötet.

Valberedningen sammanträder när ordföranden eller två övriga ledamöter så bestämmer.

Valberedningen är beslutför när samtliga kallats och minst två ledamöter är närvarande och ense om beslutet.

2 § Åligganden

Valberedningen skall senast den 30 juni tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid förbundsmötets slut, om de vill kandidera för kommande mandatperiod.

Senast den 1 augusti skall valberedningen meddela föreningarna vilka som står i tur att avgå och namnen på dem som har avböjt återval, samt begära förslag på kandidater för valen under punkterna 12-14 i 2 kap. 5 §.

Senast tre veckor före förbundsmötet skall valberedningen skriftligen delge röstberättigade organisationer sitt förslag beträffande varje val enligt 2 kap. 5 § 12-14 punkterna samt meddela namnen på de kandidater i övrigt som föreslagits till valberedningen.

Den som ingår i valberedningen får inte obehörigen yppa vad han i denna egenskap fått kännedom om.

Valberedningens beslut skall protokollföras och efter förbundsmötet skall protokollet överlämnas till förbundsstyrelsen.

3 § Förslagsrätt till valberedningen samt nominering vid förbundsmötet

Röstberättigade organisationer får senast den 1 september till valberedningen avge förslag på personer för valen enligt 2 kap. 5 § 12-14 punkterna.

Innan kandidatnomineringen börjar vid förbundsmötet, skall valberedning

 

12 1 en meddela sitt förslag beträffande varje val som skall förekomma enligt 2 kap. 5 § 12-14 punkterna. Kandidatnomineringen är fri vilket innebär att ombud äger rätt att nominera personer utöver dem som föreslagits till valberedningen. Den som vid mötet föreslår kandidat, som inte är närvarande vid mötet, bör försäkra sig om att personen är villig att åta sig uppdraget.

 

4 Kap Revisorer

1 § Revisorer och revision

Förbundets verksamhet, förvaltning och räkenskaper skall revideras av minst två revisorer, varav en skall vara auktoriserade eller godkänd revisor. Härutöver skall en medlem av RF:s revisionskommitté delta i revisionen.

Förbundsstyrelses räkenskaper och övriga handlingar skall överlämnas till revisorerna senast sex veckor före förbundsmötet. Handlingarna skall efter verkställd revision med revisorernas berättelse vara förbundsstyrelsen tillhanda senast fyra veckor före förbundsmötet.

 

5 Kap Förbundsstyrelsen

1 § Sammansättning

Förbundsstyrelsen, som skall vara sammansatt av båda könen, utgörs av ordförande samt fyra till sex övriga ledamöter valda av förbundsmötet. Styrelsen bör vara sammansatt av ledamöter från både isjaktsegling och skridskosegling och avspegla förbundets verksamhet.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga funktioner som anses nödvändiga.

Förbundsstyrelsen får utse enskild person till adjungerad ledamot i styrelsen enligt 1 kap 6 §.

2 § Förbundsstyrelsens åligganden

Förbundsstyrelsen är Förbundet’s beslutande organ när förbundsmöte inte är samlat.

Förbundsstyrelsen åligger bl.a. att

1. bedriva sin verksamhet enligt dessa stadgar och förbundsmötets beslut samt verka för isseglingsidrotten utveckling och utbredning inom Sverige och företräda denna idrott,

2. följa utvecklingen av isseglingsidrotten utomlands och delta i det internationella samarbetet på denna idrotts område,

3. tillse att för förbundet gällande lagar iakttas samt övervaka efterlevnaden av RFs och förbundets stadgar och av dessa organisationer utfärdade regler samt att i möjligaste mån följa utfärdade regler i de internationella organisationer förbundet tillhör,

4. upprätta plan för antidopingarbetet och aktivt arbeta för en dopingfri verksamhet inom förbundet och anslutna föreningar,

5. marknadsföra verksamheten hos myndigheter, massmedia och allmänhet samt samarbeta med myndigheter, massmedia och organisationer i frågor av intresse för förbundets verksamhet.,

6. följa och stödja verksamheten inom föreningarna och klassförbunden,

7. avge vederbörliga rapporter och yttranden,

8. upprätta verksamhets-och förvaltningsberättelser samt verksamhetsplan med ekonomisk plan ävensom i övrigt utarbeta och bereda förslag att föreläggas förbundsmötet och tillse att av förbundsmöte fattat beslut verkställs så snart som möjligt,

9. handha och ansvara för förbundets medel och material samt verka för att stärka förbundets ekonomi,

10. utse arrangör för förbundets tävlingar och svara för deras genomförande enligt gällande tävlingsregler, godkänna internationella tävlingar samt besluta om riktlinjer för svenskt deltagande i tävling eller uppvisning utomlands,

11. besluta om utdelning av förbundets utmärkelser enligt fastställt reglemente,

12. upprätta röstlängd för förbundsmöten att gälla för tiden 1 juli – 30 juni,

13. anställa förbundets arbetstagare och bestämma om organisationen av förbundskansliet,

14. enligt av Riksidrottsstyrelsen (RS) utfärdade anvisningar pröva och avgöra fråga om anslutning av förening som medlem i Förbundet och om uteslutning av förening ur förbundet,

15. senast den 31 december varje år till RF inlämna skriftlig uppgift om vilka föreningar som under kalenderåret erlagt sina medlemsavgifter till förbundet,

16. fortlöpande till RF anmäla avförda föreningar,

17. på begäran av RS lämna sådana upplysningar, som krävs för RS stadgeenliga uppgifter, samt på begäran av Riksidrottsnämnden (RIN) och Dopingkommissionen (DopK) avge yttrande till nämnden.

1 1 18. föra protokoll, sörja för förbundets bokföring och vidmakthålla förbundets arkiv, samt

19. handlägga löpande ärenden i övrigt.

3 § Kallelse beslutförhet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är beslutför när samtliga ledamöter kallats, och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöterna är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom fullmakt. Om ordföranden finner det erforderligt, kan brådskande ärende avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

4 § Prövningsrätt

Förbundsstyrelsen utövar prövningsrätt enligt 14 och 15 kap. RF:s stadgar.

Med stöd av 14 kap. 8 § RF:s stadgar förbehålls förbundsstyrelsen bestraffningsrätten i samtliga bestraffningsärenden. Förbundsstyrelsen äger rätt att efter närmare angivna riktlinjer överlämna bestraffningsrätten från förbundsstyrelsen till kommitté eller annat organ.

5 § Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa ärenden till kommitté eller annat organ, som har tillsatts för särskild uppgift, eller på enskild styrelseledamot eller anställd.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall regelbundet underrätta styrelsen härom.

 

6 Kap Klassförbund

1 § Uppgifter för klassförbund

Klassförbund anslutet till Svenska Isseglarförbundet (SISF) kan företräda endera:

- Internationell klass

- Nationell klass antagen av SISF

Det ankommer på klassförbund anslutet till SISF , att beträffande sin klass

a) representera Sverige i motsvarande internationella klassförbund

b) främja tävlingsverksamheten övrig utveckling inom och utom landet samt vidta åtgärder för att höja den idrottsliga standarden med avseende på såväl topp som bredd

c) handha juniorverksamhet inom klassen

d) verka för rationell uppläggning av tävlingssäsongen, nationellt och internationellt, samt bistå kappseglingsarrangörer med råd mm

e) planlägga och verkställa uttagningar samt i mån av behov upprätta rankinglista

f) bevaka och i möjlig mån utöva inflytande på utvecklingen i fråga om material och klassbestämmelser

g) svara för råd och upplysningsverksamhet

h) utgöra remissorgan

i) sköta klassens övriga angelägenheter

2 § Anslutning innebörd, tillhörighet

Beslut om anslutning av klassförbund innebär att ifrågavarande isseglingstyp har prövats, erkänts och antagits av SISF styrelse. I klassreglerna (stadgarna) för en nationell klass som SISF har antagit skall ingå att ändringar av klassregler skall godkännas av SISF.

SISF har ansvaret för varje ansluten klass beträffande mätning, klassning och registrering, men SISF kan delegera dessa uppgifter till respektive klassförbund.

För medlemskap gäller i övrigt samma villkor som för föreningar enligt 7 Kap 1 §

3 § Närvaro- och yttranderätt vid årsmöte

Vid klassförbunds årsmöte äger representanter för SISFs styrelse närvaro- och yttranderätt.

4 § Anslutnings upphävande

SISFs styrelse kan, om skäl därtill uppkommer, besluta att upphäva klassförbunds anslutning.

 

7 Kap Föreningar

1 § Medlemskap i förbundet

Ideell förening, bestående enbart av fysiska personer, får efter skriftlig ansökan och genom beslut av förbundsstyrelsen upptas som medlem i förbundet om nedanstående villkor är uppfyllda.

1. Ansökningen om medlemskap är upprättad enligt RFs anvisningar och är åtföljd av föreningens stadgar, vilka skall upprättas på grundval av RFs normalstadgar för idrottsförening.

2. Föreningen på sitt program har sådan idrottslig verksamhet som administreras av Förbundet.

3. Föreningen har förbundit sig att i sin idrottsliga verksamhet följa RFs och förbundets stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.

4. Föreningens namn inte är olämpligt eller kan förväxlas med en till RF redan ansluten förening.

5. Föreningen har betalat de avgifter som i vederbörlig ordning har bestämts.

6. Föreningen har förbundit sig att aktivt verka för en dopingfri isseglar-idrott.

Lämnar förbundsstyrelsen förenings ansökan utan bifall, får föreningen överklaga beslutet hos RIN enligt reglerna i 15 kap RFs stadgar.

2 § Utträde samt uteslutning av förening

Förening, som önskar utträda ur förbundet, skall skriftligen anmäla detta. Har föreningen inte betalat föreskrivna avgifter till Förbundet, bestämmer förbundsstyrelsen om de skall betalas eller inte.

Förening, som inte har betalat medlemsavgift under två på varandra följande år, får anses ha begärt sitt utträde ur Förbundet. Medlemskapet upphör genom att föreningen avförs från medlemsförteckningen.

Utan att anmälan om utträde föreligger får förbundsstyrelsen utesluta förening om den -trots påminnelser underlåter att följa vad som föreskrivs i RFs eller förbundets stadgar.

Förening får också uteslutas, om den har underlåtit att rätta sig efter beslut som i vederbörlig ordning har fattats av RF eller förbundet eller annars påtagligt har motarbetat förbundets intressen.

Förening som inte aktivt verkar för en dopingfri idrott får anses motarbeta förbundets intressen och kan komma att uteslutas ur förbundet.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän föreningen har fått tillfälle att yttra sig inom viss av förbundsstyrelsen angiven tid. I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutna föreningen skall iaktta för överklagande av beslutet.

Beslut om uteslutning får överklagas hos RIN enligt reglerna i 15 kap. RFs stadgar.

3 § Åligganden

Förening skall

1. följa RFs stadgar samt förbundets stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan,

2. årligen senast den 31 januari betala medlemsavgift samt enlig förbundsstyrelsens bestämmande avge årsrapport för det gångna året,

3. aktivt verka för en dopingfri idrott,

4. till RF insända de uppgifter som begärs av RS beträffande föreningens verksamhet samt på begäran av RIN eller Dopingkommissionen lämna uppgifter samt avge yttranden,

5. föra räkenskaper och upprätta verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning, föra protokoll vid årsmöten, andra föreningsmöten och styrelsens sammanträden samt föra medlemsförteckning,

6. hålla årsmöte och härvid, efter verkställd revision, besluta om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning, samt

7. på begäran av RS, förbundsstyrelsen eller vederbörande DF-styrelse ställa föreningens handlingar till förfogande, samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

4 § Föreningsmedlems deltagande i den idrottsliga verksamheten

Föreningsmedlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av föreningsstyrelsen eller, om denna har så bestämt, av klassförbundets styrelse. Om medlem önskar delta i tävling eller uppvisning utanför Sverige, skall också förbundet ge sitt samtycke.

Är arrangören inte ansluten till förbundet får medlemmen delta endast om Förbundet har godkänt deltagandet.

 

8 Kap Tävlingar m m.

1 § Tävlingsregler
Förbundets tävlingsverksamhet skall genomföras i enlighet med av förbundsstyrelsen
fastställda tävlingsregler och fattade beslut.
Tävlingsreglerna får inte strida mot dessa stadgar.
2 § Mästerskapstävlingar
Rätt att delta i tävling om RFs mästerskapstecken – SM och JSM samt DM och JDM och förbundets mästerskapstävlingar har medlem i en till förbundet ansluten förening.
I distriktstävlingar (DM/JDM-tävlingar) får deltaga endast föreningar (medlemmar i föreningar), vilkas hemort är belägen inom av förbundsstyrelsen
fastställt regionalt tävlingsdistrikt. Under ett och samma tävlingsår får föreningsmedlem deltaga i DM-tävlingar i issegling endast inom ett distrikt.
Den som inte är medlem i förening inom förbundet (dvs utländsk isseglare)
kan delta i tävlingen, men inte erhålla mästerskapstecken.
För deltagande på utländska tävlingar i Svenska Isseglarförbundets färger (landslag) skall man uppfylla samma krav som för deltagande på RFs mästerskapstävlingar.

Uppdaterad: 02 MAJ 2018 18:19

Postadress:
Svenska Isseglarförbundet
Sven Lindeberg, Segelstorpsvägen 197
269 92 Båstad

Kontakt:
Tel: +46705826767
E-post: This is a mailto link

Se all info